Bemutatkozás

Kutatóközpontunkban azon dolgozunk, hogy megoldásokat találjunk az energiahatékony és karbonsemleges közlekedés megvalósítására, valamint a közlekedésből eredő zajterhelés mérséklésére.

Fő tevékenységeink közé tartoznak a közlekedéshez kapcsolódó környezetvédelmi K+F+I feladatok és az ezekkel összefüggő nemzetközi kötelezettségekből adódó monitoring feladatok végrehajtása, a ÉKM (Építési és Közlekedési Minisztérium) részére tudományosan megalapozott döntéselőkészítő anyagok összeállítása és jogi szabályozások előkészítése.

Központunk végzi a műszaki állomások auditálását, és a járműfenntartói tevékenység vizsgálatát is, továbbá ellátja a muzeális járművek minősítését, és az ahhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

Tevékenységeink

 • A CNOSSOS-EU uniós zajszámítási módszer hazai adaptációja
 • Stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítése
 • Zajvédelmi működéstámogatás a Hungaroring versenypályán
 • „Kerékpárral 7 határon át 2022.” programsorozat és pályázat teljeskörű lebonyolítása
 • Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció
  Károsanyag-kibocsátás mérési, csökkentési és meghibásodást, valamint befolyásolást feltáró technikák kidolgozása és elemzése
 • Alternatív üzemanyagok
 • A hidrogén mint jármű hajtóanyag
 • Muzeális minősítés
 • Műszaki vizsgaállomások auditja

A CNOSSOS-EU projekt célja az Európai Bizottság 2015/996 bizottsági irányelvében (CNOSSOS-EU irányelv) kihirdetett új, stratégiai zajtérképek készítésére szolgáló számítási módszer szakmai adaptációjának megvalósítása. A projekt keretében elsőként felmérjük a hazai közúti és vasúti járműállományt és infrastruktúrát; egységes mérési metodikát, valamint országos mérési tervet dolgozunk ki a szükséges akusztikai paraméterek meghatározására. A projekt további részében a mérési tervben szereplő nagyszámú műszeres vizsgálat elvégzésére, a mérési eredmények feldolgozására és kiértékelésére kerül sor. A célunk egy olyan adatbázis összeállítása, aminek felhasználásával a közös uniós módszerrel készített zajtérképek jól tükrözik az érintett területekre jellemző zajterhelés mértékét.

I. A CNOSSOS-EU uniós zajszámítási módszer hazai adaptációja

 

II. Stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítése

 

Az ötévente ismétlődő projekt a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek kidolgozására irányul a nagyforgalmú közutak és vasutak vonatkozásában.

A zajtérképek az érintett közúti vagy vasúti szakaszra vonatkozó zajkibocsátás és a zajterjedés modellszámítással történő meghatározásán alapulnak, és az aktuális zajhelyzetet, a stratégiai küszöbértékek túllépésének mértékét, valamint a lakosság érintettségét mutatják be.

Az intézkedési tervek a stratégiai zajtérképezés eredményeként azonosított konfliktusok kezelése érdekében végrehajtandó stratégiai intézkedéseket tartalmazzák. A stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos további információk a http://elza.kti.hu/ weboldalon tekinthetők meg.

A közlekedésért felelős szaktárca 2015-ben indította el a „Kerékpárral 7 határon át” programsorozatát, amelynek célja a környezetbarát, egészséges és biztonságos kerékpáros közlekedési mód népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése, valamint a szomszédos országok (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) és azok magyarlakta térségeivel fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítése.

A 2019-et követő Covid időszak miatt több év szünet következett, de 2022-ben folytatódott a programsorozat. A 2022. évi pályázatra 72 támogatási kérelem érkezett. A pályázattal elnyerhető maximális összeg 500.000 Ft volt, amely kisebb csoportok több napos túrájának, vagy több száz fős rendezvényeknek tudott jelentős támogatást nyújtani.

A pályázatokat elbíráló bizottság javaslata alapján 65 pályázó nyert. A támogatást igénylő civil egyesületek, közalapítványok, települési önkormányzatok, valamint települési önkormányzatok tulajdonában álló intézmények szerepeltek a szakmai közreműködők között. A végrehajtott programok egyik legjellemzőbb eredménye a külhoni magyarok és az anyaországiak közötti kapcsolatépítés, továbbá a kerékpározás, mint közlekedési mód, sport, és mint szabadidős tevékenység népszerűsítése.

III. „Kerékpárral 7 határon át 2022” programsorozat
és pályázat teljeskörű lebonyolítása

 

IV. Zajvédelmi működéstámogatás a Hungaroring versenypályán

 

Szakértőink közreműködésével valósult meg a Hungaroring versenypálya zajmonitor-rendszerének kiépítése. A rögzített adatok kiértékelését azóta is folyamatosan végezzük. A mérési eredményeink felhasználása lehetővé teszi a pálya üzemeltetője számára a pályahasználat zajvédelmi szempontú tervezését.

Szakértői tevékenységünk keretében meghatározzuk az üzemeltetés közben jelentkező kritikus zajforrásokat és azokat a szervezési megoldásokat, amelyek alkalmazása elősegíti a lakóterületeken jelentkező zajterhelés csökkenését. A meghozott zajvédelmi intézkedések hatékonyságának értékelése érdekében nyomon követjük a versenypálya zajkibocsátásának változását, és beazonosítjuk azokat a területeket, amelyeken további fejlesztéseket szükséges végrehajtani.

A program keretében a Kormányhivatalok szakemberei 5 napon keresztül Budapesten, Győrött, Szegeden és Debrecenben környezetvédelmi gépjármű-ellenőrző méréseket végeznek, naponta más-más helyszínen. A kezdeményezés lehetővé teszi a hazai gépkocsiállomány átlagos környezetvédelmi állapotának, illetve az állapot változásának rendszeres és folyamatos vizsgálatát, értékelését.

V. Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció

 

Annak érdekében, hogy az Akció valóban hatással legyen a teljes gépjárműállományra, a lényegesebb eredményeket publikáljuk. A program jellemzően nagy sajtónyilvánossággal is jár, így a lehetőség is adott az adatok közlésére. Ezen nyilvános adatok szemléletformáló hatással is lehetnek az egyes gépjármű-tulajdonosokra.
Az Akció másik fontos eszköze a figyelemfelhívás. Nagyon sok esetben a járművezető nem is tud arról, hogy a járművének valamilyen, a környezetvédelmi paraméterekre hatással lévő meghibásodása van.

A vizsgálatokkal a gépjárművezetők is megbizonyosodhatnak járművük állapotáról, kibocsátási paramétereiről, továbbá tudomást szerezhetnek az esetleges meghibásodásokról.

Az elmúlt évek eredményei alapján kijelenthető, hogy a személygépjármű-állomány 20 százaléka nem felel meg a követelményeknek. Az eddigi tapasztalatok alapján a személygépjármű-állomány bizonyul a legrosszabb állapotúnak.
A teljes járműállomány környezetvédelmi paramétereinek folyamatos figyelése indokolt, mivel a gépkocsik műszaki állapotának javításában jelentős szennyezés-csökkentési potenciál rejlik.

A gépjárműtechnika az elmúlt időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül, amely komplex, nehezen javítható műszaki megoldások sokaságát hozta magával. A járműtechnika mellett az ellenőrzésére hivatott műszereknek és eljárásoknak is követniük kell a fejlődés folyamatát.

Ez az EU-ból használtan behozott autók darabszáma évek óta azonos szinten van az új autók forgalomba helyezésével. A legnagyobb számban az EURO 4-es és 5-ös környezetvédelmi besorolású járművek kerülnek behozatalra, amelyek már korszerű rendszereket tartalmaznak, de előéletük és károsanyag kibocsátásuk aktuális állapota többnyire ismeretlen.

A projekt célja olyan új gyors mérési eljárások, technológiák kidolgozása, amelyek képesek a járművek károsanyag-kibocsátását mérni, és feltárni az esetleges befolyásolást (manipulációt).

A munka keretében a részecskekibocsátást csökkenteni hivatott, ún. ciklonszűrő technológia is fejlesztésre, ellenőrzésre kerül. Emellett a katalizátorok hatékonyságának ellenőrzésére új mérési eljárás kerül kidolgozásra, amely hőkamerák képeinek vizsgálatain alapszik.

A projekt részét képezi egy új, a jármű CO2 kibocsátását mérni képes lézeres mérőműszer fejlesztése és vizsgálata.

A projekt a Közlekedéstudományi Intézet, az Energotest Kft. és a Szegedi Tudományegyetem hármasának együttműködésével valósul meg.

VI. Károsanyag-kibocsátás mérési, csökkentési és meghibásodást,
valamint befolyásolást feltáró technikák kidolgozása és elemzése

Az (EU) 2019/631 rendelet a személygépjárművek és a könnyű haszonjárművek CO2 kibocsátását úgy szabályozta, hogy csak a „csővégi” emissziót vette figyelembe. Ezt fokozta még a Bizottság Fit for 55 csomagja 2021 nyarán, amivel a személygépjármű és könnyű haszonjármű-fejlesztést gyakorlatilag csak az elektromobilitás területére korlátozta.

VII. Alternatív üzemanyagok

 

A kutatás célja a különböző meghajtási módok tényleges CO2 kibocsátásának meghatározása/összehasonlítása volt a hajtóanyag előállítástól a keréken megjelenő munkáig. A teljes képhez a járműgyártás és újrahasznosítás/ártalmatlanítás során keletkező kibocsátást is célszerű figyelembe venni. Erre vonatkozóan az utóbbi időben már vannak bizonyos adatok. A teljes életciklus-elemzés ma már lehetséges, és vannak is ilyen tanulmányok. Ahol lehetséges volt, megadtunk ilyen adatokat is.

A téma keretében az alternatív meghajtásokat elektromos áram segítségével előállított szintetikus üzemanyagok, valamint a hidrogén környezeti hatását vizsgáltuk az üzemanyag előállítástól a gépjárműben történő felhasználás teljes láncának figyelembe vételével.

Elsősorban irodalmi adatokat felhasználva megvizsgáltuk a különböző alternatív hajtóanyagok hatását az energiafelhasználásra, a CO2 kibocsátásra és a légszennyező anyagok változására vonatkozóan. A különböző hajtásmódok alkalmazásánál alapvető kérdés az energia hasznosításának hatásfoka. Ez közvetlenül befolyásolja az alkalmazás költségét, és közvetetten a CO2 kibocsátást. A legjobb hatásfok az elektromos áram közvetlen felhasználása esetén adódik.

Az eredmények azt mutatják, hogy az elektromos járművek gyors elterjedése az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelésre való átállással együtt, de csak azzal, hatékony lehet a közúti közlekedés gyors CO2-mentesítésében.

A kutatás keretében vizsgáltuk a hidrogén közlekedési célú felhasználási lehetőségét. A jövő egyik alternatív hajtóanyaga a hidrogén lehet. Nagyarányú elterjedése – elsősorban az ár miatt – nem várható, de bizonyos területeken van létjogosultsága.
A hidrogén felhasználása a gépjárművekben kétféle módon lehetséges. Egyik a hagyományoshoz hasonló belsőégésű motorban, mint gáznemű tüzelőanyag. Ennél a felhasználásnál több olyan műszaki probléma is van, aminek a megoldása nem érett a sorozatgyártásra, és a gyártók 1-2 kivételtől eltekintve leálltak a fejlesztéssel. Ilyen motorok elterjedése nem várható.

A másik ígéretes felhasználási mód a tüzelőanyag cella. Az elmúlt években a tüzelőanyag-cellák jelentősen fejlődtek, sorozatgyártásra alkalmasak. Az áruk azonban még mindig rendkívül nagy. Az árcsökkenés a jelenlegi nemzetközi gazdasági helyzetben nehezen prognosztizálható. A hatásfokuk az elektromos áram közvetlen felhasználásához viszonyítva jóval kisebb.

A hidrogén alkalmazásának kulcskérdése az előállítása. Csak az un. zöld hidrogén használatának van értelme, ami azt jelenti, hogy az előállítása nem jár CO2 kibocsátással.

Ez a gyakorlatban a vízbontás útján lehetséges, amihez csak zöld áramot használunk. Jelenleg a hidrogén előállítása döntően földgázból történik, ami jelentős CO2 kibocsátással jár. Amíg nincs kevés CO2 kibocsátást okozó áramtermelés, addig nincs értelme a hidrogén közlekedési felhasználásának. A jövő egyértelműen a zöld hidrogén felé mutat, de az ipari léptékű, nagymértékű termelés még távolabb van.

VIII. A hidrogén mint jármű hajtóanyag

 

IX. Muzeális minősítés

A műszaki kulturális örökség, a járművek történetének megőrzése fontos feladat. A muzeális járművek nem csak technikatörténeti érdekességek, hanem szemet gyönyörködtető, sokak számára élményt nyújtó szabadidős elfoglaltság tárgyát képező alkotások is.
Annak érdekében, hogy a korhűen megőrzött jármű emlékek bizonyíthatóan gyártáskori állapotuknak és kinézetüknek feleljenek meg, muzeális minősítési folyamaton kell átesniük.
A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Kormány a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-t jelölte ki a muzeális minősítő rendszer működtetésére, és a muzeális nyilvántartás vezetésére.

A feladatok részletes meghatározása az 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben történt. A KTI feladata a muzeális minősítés szabályzatának összeállítása, rendszeres felülvizsgálata, illetve a muzeális járműszakértők képzése, vizsgáztatása, nyilvántartása, majd továbbképzése, a képzés tananyagának összeállítása.
További feladat a muzeális járműnyilvántartó-rendszer működtetése, muzeális járműtípus-leírások összeállítása és közzététele. A minősítési folyamat felügyeletét ugyanakkor a közlekedési hatóság végzi, a KTI közreműködésével.

X. Műszaki vizsgaállomások auditja

A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/45/EU irányelv előírásokat és tagállami kötelezettségeket tartalmaz a gépjármű műszaki vizsgálóállomások engedélyezésére és felügyeletére vonatkozóan is.
Szükséges követelményként merült fel a hatósági eljárások egyszerűsítése, az ügyintézési folyamatokat érintő korszerűsítés, szervezeti és hatásköri racionalizálás, bürokráciacsökkentés, magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása is, így független szakértőként a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kapott jogszabályi kijelölést a közúti járművek műszaki megvizsgálásával foglalkozó vizsgasorok auditálására.

A KTI kialakította az egységes módszertant, amelyet az 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet, valamint az az alapján kiadásra került auditálási szabályzat tartalmaz. Leírta a feladat ellátását és pontosította az auditálás módszertanát.
A megalakult auditori csoport végzi a műszaki állomások auditálását, illetve az ezzel közvetlenül összefüggő járműfenntartói tevékenység vizsgálatát, előzetes és helyszíni ellenőrzés formájában.

Kutatóink

Telekesi Tibor
központvezető
Parászka Viola
osztályvezető
Dr. Borsi Zoltán
vezető kutató
Csobod László
vezető szakértő
Dr. Balogh Edina
vezető kutató
Szabó Ádám
szenior kutató