A Humánpolitikai Iroda feladata a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. feladataihoz igazított létszám biztosítása és a humánerőforrás-menedzsment rendszerek működtetése, amelynek körében gondoskodik a toborzási, kiválasztási, teljesítményértékelési, karriertervezési, ösztönzési és oktatási rendszerek kidolgozásáról és folyamatos fejlesztéséről.

Az Iroda felelős a potenciális jelöltek felkutatásáért, az érintett szakterülettel együttműködve a kiválasztásért, majd valamennyi jelentkező eredményről történő kiértesítéséért.  Feladatkörébe tartozóan felelős a munkajogviszonyhoz kapcsolódó törvényi előírások betartásáért. A Humánpolitikai Iroda látja el a munkajogviszonyhoz kapcsolódó operatív feladatokat, így például előkészíti a munkaszerződéseket, azok munkajogviszony alatti módosításait, valamint a munkajogviszony megszűnésével, megszüntetésével összefüggő iratokat.

Az Iroda nyilvántartást vezet a KTI munkajogi és statisztikai állományáról, valamint a munkavégzésre irányuló, természetes személlyel megkötött megbízási szerződéseiről, továbbá kezeli és tárolja a munkavállalók személyi anyagát. A Humánpolitikai Iroda ellátja a feladatköréhez kapcsolódó külső és belső adatszolgáltatási feladatokat.

Az oktatási rendszer működtetésének keretében az Iroda javaslatot tesz a KTI egészének fejlesztéséhez szükséges egyéni és csoportos képzésekre, azok módjára, és koordinálja ezek megvalósulását.

A Humánpolitikai Iroda feladatkörébe tartozik továbbá a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a foglalkozás-egészségügyi szabályok betartásához szükséges feladatok koordinálása. Ezen túlmenően előkészíti a tevékenységével összefüggő belső szabályozókat, és nyomon követi azok végrehajtását.

Az Iroda felelős a felmerülő egyes munkajogi kérdések megválaszolásáért, a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás ügyek rendezésének koordinálásért.

A Humánpolitikai Iroda tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a hatályos adatvédelmi szabályok betartására. Az álláspályázatok, valamint a KTI belső eljárásai során az Iroda elkötelezett az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesítése, továbbá a hatékony és segítőkész kommunikáció biztosítása mellett.

További szervezeti egységeink