Szakoktató, közúti járművezető vizsgabiztos, iskolavezető, utánképzési foglalkozásvezető szaktanfolyami képzések (SZKIU)

A közúti járművezetők képzése, valamint a közúti közlekedési szakemberek képzése és továbbképzése – a köznevelési intézményben végzett képzés kivételével, – képzési engedély alapján, iskolavezető szakmai irányítása mellett végezhető.

A közúti járművezetői szakoktatói szaktanfolyam célja a közúti járművezetők oktatását végző szakemberek képzése és felkészítése. A leendő szakoktatók szerezzék meg azokat az ismereteket és készségeket, amelyekre szükség van a közúti járművezető szakoktatói munka keretében a tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a tudatos közlekedésre neveléshez, a közlekedés biztonságának fejlesztéséhez, a kulturált és biztonságos közlekedési morál kialakításához.

A közúti járművezetői vizsgabiztosi szaktanfolyamok célja a közúti járművezetők vizsgáztatását végző szakemberek képzése és felkészítése. A leendő vizsgabiztosok ismerjék meg a munkájukhoz kapcsolódó jogszabályokat, a szakmai, módszertani előírásokat, továbbá alakítsák ki a vizsgáztatási, értékelési készségeiket, valamint az etikai követelményeknek megfelelően végezzék tevékenységüket. A képzés eredményeként el kell érni, hogy a vizsgabiztosok egységesen értelmezzék a különböző közlekedési szituációkat, és azok értékelését megfelelő színvonalon, következetesen végezzék. Az általuk hozott döntések egyértelműen tükrözzék a vizsgázók számára a vizsgáztatás szakszerűségét, a vizsgabiztosok szakmai felkészültségét, és a társadalom elvárásait a közúti közlekedés biztonságára, kulturáltságára vonatkozóan.

Az iskolavezetői szaktanfolyam célja, hogy az iskolavezető ismerje a munkájához kapcsolódó jogszabályi hátteret, az egységes szakmai, etikai elvárásoknak feleljen meg, továbbá alkalmas legyen a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzését, továbbképzését végző szervezetek szakmai irányítására. Képes legyen a szakterület szempontjait úgy összehangolni, hogy azok kötelező előírásai maradéktalanul érvényesüljenek, miközben önállóan, a szakmai és gazdasági jogszabályok naprakész ismerete alapján irányítja és ellenőrzi az általa vezetett képző szerv tevékenységét.

A képzés feladata, hogy alakítsa a szakoktató személyiségét, fejlessze és tudatosítsa a szakoktatók erkölcsét és magatartását, megerősítse a korszerű, általános és szakmai műveltség körébe tartozó ismereteket, tájékozottságot, korszerű, általános, szakmai-elméleti és gyakorlati ismereteket, jártasságokat adjon, amelyek megalapozzák a sikeres oktatói tevékenység gyakorlását.

Utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta. A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett. Az utánképzési foglalkozásvezetők képzése szintén szaktanfolyamok keretében történik.

A járművezető vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők képzését és továbbképzését – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján – 2019. március 15-től a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) végzi. A változás célja a tárgyi képzések és továbbképzések magasabb színvonalának biztosítása a KTI megfelelő szakmai tapasztalatai révén.

Tekintettel az Európai Unió célkitűzéseire, amelyek közt kiemelt célként szerepel a közúti közlekedés biztonságának növelése, Magyarországnak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésében, vizsgáztatásában és utánképzésében szerepet vállaló közúti szakemberek maguk is a lehető legmagasabb színvonalú képzésben és továbbképzésben részesüljenek. A KTI által eddig végzett szakmai tevékenység garanciát jelent e célok megvalósulására.

Kapcsolat

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Képzési, Vizsgáztatási Igazgatóság
Szaktanfolyami Képzési Központ

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
1518 Budapest, Pf. 107.
+36-1-464-4412
tanfolyam.szkiu@kti.hu