Az „Építési Termék Megfelelőségértékelés”-i tevékenység alatt a hazai és a nemzetközi piacon beszerezhető vagy a piacra törekvő építési termékek megfelelőségértékelése, alkalmassági vizsgálatainak elvégzése, műszaki betervezhetőségének meghatározását értjük.

A KTI Megfelelőségértékelési tevékenységét a 2009. évi CXXXIII. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény, a 315/2009. (XII. 28.) a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet, az 5/2010. (I. 14.) az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló NFGM rendelet, az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelete alapján, a kapcsolódó irányadó dokumentumok, termékszabványok és szakmai állásfoglalások figyelembevételével végzi.

Építési Termék Tanúsítási Iroda (ÉTI)

Az Építési Termék Tanúsító Iroda fő tevékenysége az aszfalt-, a beton-, az alagút- és a hídépítések előkészítésének és kivitelezésének vizsgálatára, értékelésére, az üzemeltetett létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével és gazdálkodásával kapcsolatos fejlesztési, kutatási, szabályozási és mérés-vizsgálati, valamint az e témakörökhöz tartozó nemzetközi feladatok megoldására terjed ki, továbbá kijelölt szervezetként az építési termékek megfelelőségét vizsgáló, értékelő és tanúsító tevékenységet is folytat.

E tevékenységeket a Tanúsítási Irodával és az Aszfalt- Beton- és Geotechnika Laboratóriummal látja el.

  • A vonalas létesítménytervezés, -építés, -fenntartás, -üzemeltetés és -gazdálkodás területén elnyert hazai és nemzetközi pályázatok témája szerinti feladatok végrehajtása.
  • A Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki felügyeleti Főosztálya által kijelölt műszaki területébe tartozó termékek tanúsítása.

A határozat száma: BP/0102/155-2/2023

A határozat érvényessége: 2023.02.15-2028.02.15

A határozat elérhetősége 

A munkánkat szabályozó főbb előírások – jogi keretrendszer:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
  • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
Műszaki Értékelési Iroda (MÉI)

A Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány alapján akkreditált irodaként a Minőségirányítási Kézikönyvben (MÉMK) megadott tevékenységi területen kijelölt/bejelentett Műszaki Értékelő Szervezetként építési termékek műszaki értékelési feladatait látja el.

A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete, illetve európai értékelési dokumentum (EAD – European Assessment Document) alapján Európai Műszaki Értékelést (ETA – European Technical Assessment), valamint  a 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet alapján Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ) készít.

Laboratóriumi vizsgálatok

Az Építési Termék Megfelelőségértékelési Iroda (ÉTI) rendelkezik MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditált Aszfalt- Beton- és Geotechnika (ABG) Laboratóriummal, amely fő területe közlekedésépítéssel kapcsolatos helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.

Akkreditálási okiratszám:          NAH-1-1151/2018

Érvényessége:                          2018. 12. 19. – 2023. 12. 19.

Az Okiratok elérhetősége

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által – az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint – akkreditált szervezeti egységként az akkreditálás műszaki területébe tartozó aszfalt- beton- és geotechnika vizsgálatok, illetve egyéb olyan jellegű vizsgálatok végrehajtása, amelyre a szervezeti egység felkészült és kompetens.

A rendelkezésére álló vizsgálati eszközök és berendezések segítségével, mindennemű hazai közlekedési létesítmény műszaki laboratóriumi- és helyszíni vizsgálata és (adott esetben) minősítése. Igény szerint részt vesz az építési- és vasúti termékek megfelelőségértékelésében, továbbá a jártassági vizsgálatok vizsgálati mintáinak előállításában, előkészítésében.

Jártassági vizsgálatok (JV)

A JVSZI Minőségirányítási Kézikönyvben megadott tevékenységi területen a vizsgáló laboratóriumok részéről igény szerint felmerülő vizsgálatokra jártassági vizsgálatokat tervez, szervez és lebonyolít, valamint a laboratóriumok vizsgálati eredményeit értékeli.

K+F tevékenységek

A kutatás-fejlesztés (Research and development, R&D) tevékenységünk kapcsán – röviden K+F – a kreatív tudásbázisunk célzott, szisztematikus bővítése a cél. TRL1-es szinttől TRL9-ig végig kísérjük az általunk felkarolt ötleteket, hogy a lehető leghamarabb piacra kerüljön.

Jogszabályi háttéri alapja: 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról

E tevékenység keretében 3 fő részre bontható a kutatási és fejlesztési tevékenységünk:

Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok gyakorlati alkalmazását vagy felhasználását;

Alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz – különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez – szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével;

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományostechnológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.”

Tanúsítási Tanácsadó Testület

A KTI Nonprofit Kft. Építési Termék Tanúsító Iroda tagja a Tanúsítási Tanácsadó Testületnek.

A Testület tagjai az építési termékek megfelelő igazolásával és tanúsításával összefüggésben nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely az eljárások bizalmas jellegét és tárgyilagosságát befolyásolja. Tagjai a tanúsítási tevékenység műszaki érvényességi területén tevékenykedő érdekelt felek (gyártók, forgalmazó szervezeteinek, szövetségeinek képviselői és más szakmai szervezetek munkatársai) alkotják.

Tájékoztató a Tanúsítási Tanácsadó Testületről  

Közzététel

Politikák

Nyilatkozat a pártatlanság és diszkrimináció mentesség biztosításáról

Építési Termék Tanúsítási Iroda Minőségpolitikai nyilatkozat

Tájékoztatók

TT2001 Tájékoztató az értékelési eljárásokról és a tanúsítási folyamatokról

TT2002 Tájékoztató a kérelmező jogairól és kötelezettségeiről

TT2003 Általános szerződéses feltételek

TT2004 Díjszabás

TT2005 Tájékoztató a panaszok, fellebbezések és vitás kérdések ügyintézésére

TT2006 A tanúsítható termékek felsorolása és az értékelési kritériumok

TT2007 Tájékoztató a Tanúsítási Tanácsadó Testületről

Kérelmek

TÜ200201 Tanúsítási_kérelem adalékanyagok

TÜ200201 Tanúsítási kérelem beton

TÜ200201 Tanúsítási kérelem előre gyártott betontermékek

TÜ200201 Tanúsítási kérelem falazat

TÜ200201 Tanúsítási kérelem fémszerkezetek

TÜ200201 Tanúsítási kérelem forgalmi kellékek

TÜ200201 Tanúsítási kérelem útépítési termékek

Nemzeti Műszaki Értékelés iránti kérelem

Nemzeti Műszaki Értékelés módosítása iránti kérelem

Kijelölések

NANDO közzététel
Magyar Hatósági közzététel

Budapest Főváros Kormányhivatala – BP/0102/155-2/2023. számú Határozat: Műszaki Értékelése tevékenység végzésének engedélyezése 

Kiadott Tanúsítványok Nyilvántartása

TÜ200203 Tanúsítványok nyilvántartása 2024. 03. 22.

Műszaki értékelések

Nemzeti Műszaki Értékelések nyilvántartása – 2023.09.01