A magyarországi nemzeti szabályok, amelyeket az európai „Átjárhatósági Műszaki Előírások“ (ÁME) nem képeznek le egy Notified Body szervezet által, azok a vizsgálatok „nemzeti műszaki szabályokként“ egy kijelölt szervezet (Designated Bodies) által kerülnek független vizsgálatra.

A KTI Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatósága, mint Magyarországon olyan kijelölt szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységét a nemzeti szabályoknak megfelelően végzi az ÁME-kkal le nem fedett, az attól eltérést engedélyező, vagy az abban nem található, de jogszabályban kihirdetett műszaki előírásoknak történő megfelelőségértékelés esetén.

Nemzeti szabályok alkalmazásakor a kijelölt szervezet vizsgálja, ellenőrzi és tanúsítja, hogy a vasúti alrendszerek, illetve a vasúti rendszerkomponensek megfelelnek‑e a vonatkozó nemzeti műszaki előírásoknak.

A fenti működési területre vonatkozó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról.
 • A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.).
 • Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.).

A nemzeti szabályoknak való megfelelőséget értékelni és tanúsítani kell: az ÁME-k 4.2. fejezetében szereplő nyitott kérdések esetében, az ÁME-k 7.3. fejezetében felsorolt különleges esetekben, ha nincs ÁME-követelmény az európai vasúti rendszer részeire, vagy ha a tagállam a 2016/797/EK irányelv végrehajtása keretében elfogadott intézkedésekből kizárta a következőket:

 • metrók, villamosok és más könnyű vasúti rendszerek;
 • a vasúti rendszer többi részétől működésükben különálló hálózatok, amelyek csak helyi, városi vagy elővárosi személyszállításra szolgálnak, valamint a kizárólag ilyen hálózatokon működő vasúttársaságok;
 • magántulajdonban lévő vasúti infrastruktúra és az ilyen infrastruktúrán használt járművek, amelyeket kizárólag a tulajdonos használ saját áruszállítási műveleteire;
 • szigorúan helyi, történelmi vagy turisztikai célra használt infrastruktúra és járművek.

A KTI, mint Magyarországon kijelölt DeBo szervezet az

 • infrastruktúra,
 • energia,
 • ellenőrző, irányító és jelző,
 • járművek

alrendszerekre vonatkozóan a nemzeti szabályok szerinti vizsgálatokkal nyújt vasúti értékelési szolgáltatásokat a kérelmezőknek.

Tanúsítási Igazgatóság tevékenysége kiterjed:

 • az (EU) 2016/797 irányelv és a 413/2020 kormányrendelet IV. melléklet 3. pontja szerinti nemzeti szabályok szerinti (NSZ-) Hitelesítési eljárásokra
 • az (EU) 2016/797 irányelv és a 413/2020 kormányrendelet hatálya alá nem tartozó területek (NSZ-) Hitelesítési eljárásaira:
 • metrókra, villamosokra és más helyi vasúti rendszerekre;
 • a vasúti rendszer többi részétől működésükben különálló hálózatokra, amelyek csak helyi, városi vagy elővárosi személyszállításra szolgálnak, valamint a kizárólag ilyen hálózatokon működő vasúttársaságokra;
 • magántulajdonban álló vasúti pályahálózatra és az ilyen pályahálózaton használt járművekre, amelyeket kizárólag a tulajdonos használ saját fuvarozási műveleteihez;
 • szigorúan helyi, történelmi vagy turisztikai célra használt pályahálózatra és járművekre.
 • OVSZ I és OVSZ II. hatálya alá tartozó egyéb rendszerelemek megfelelőségértékelésre,
 • Feltétfüzet megfelelőségértékelésre.

Tanúsító szervezetek működési területére vonatkozó további általános jogszabályok:

 • 2009. évi CXXXIII. Törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről
 • 37/2020. (X. 14.) ITM rendelet egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4.Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról.
 • A Bizottság határozata (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól
 • 412/2020.  (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról
 • 413/2020. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
 • 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól
 • 171/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §.Korm. rendelet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

valamint a Vasúti Műszaki Bizottság előírásaira

 • A Vasúti Műszaki Bizottság 1/2022. (I.3.) VMB határozatával elfogad A „H5-H6-H7 HÉV vonalak összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó Vasúti Műszaki Előírás (nemzeti ajánlás) – Szabályozási javaslat tervezetét az 1-10. sz. mellékletének megfelelően. (Hatályba lépés időpontja: 2022. március 5.)