1  Bevezetés

A műszaki vizsgálóállomás auditálását szabályozó, jelenleg érvényes jogi környezet alapján, a megszakítás nélküli működés fenntartása érdekében az engedéllyel rendelkező vizsgálóállomásnak folytonos auditált státusszal kell rendelkeznie.

A 2021. évben egy vélelmezett státusz alapján indult el az auditálás, a korábban a közlekedési hatóság által végzett ellenőrzésre épülve. Az új rendszer bevezetésére való figyelemmel, indokolt esetben az auditáló szerv többszörös hiánypótlást, és hosszabb határidőket is engedélyezett. Ez azonban a megújító auditnál már nem indokolt, hiszen a vizsgálóállomások számára ismertek mind az auditálási folyamat lépései, mind az elvárások.

2  Az auditálási folyamat időigénye

A folyamatos működés biztosítása szempontjából a jogszabályban előírt benyújtási határidőhöz közeli kérelem benyújtás jelentős kockázatot jelenthet.

Az auditálás időtartamát befolyásoló tényezők:

-jogszabályváltozások, amelyek érintik a személyi-, tárgyi és kialakítási feltételeket

-hiánypótlás időigénye: az auditáló szerv által talált hiányosságok pótlása

 1. előzetes értékelés során felszínre került, főként adminisztratív hiányok
 2. helyszínen fizikailag hiányzó személyi-, tárgyi és kialakítási feltételek: lejárt kalibrálás

A megújító audit kérelmének időzítéséhez az alábbiakra is érdemes ügyelni:

 1. A beérkezett auditkérelem előzetes feldolgozása: 21 nap
 2. A vizsgálóállomás részére hiánypótlásra (amennyiben szükséges) nyitva lévő határidő: 8 nap
 3. A hiánypótlás feldolgozása: 21 nap
 4. Helyszíni ellenőrzés szervezése és végrehajtása: 30 nap
 5. A vizsgálóállomás részére hiánypótlásra (amennyiben szükséges) nyitva lévő határidő: 30 nap
 6. Az audit eredményének megállapítása: 8 nap

A hétvégén lejáró határidők miatti (következő munkanap), és a Tanúsítvány postázásával járó további napok lehetőségét is szükséges számításba venni. Szintén szükséges figyelemmel lenni arra, hogy a vizsgálóállomás a kézhez vett Tanúsítványt 15 napon belül be kell, hogy nyújtsa az illetékes Vármegyei Kormányhivatal felé, illetve a Kormányhivatalnak is van ügyintézési ideje. A kérelmek torlódása esetén az Auditálási Tanúsítvány kézhez vételéig eltelt idő, a benyújtástól számítva akár a 118 napot is meghaladhatja, a kormányhivatal által meghosszabbított engedély kiállításának időszükséglete további 35 nap is lehet.

A fentiekre való tekintettel a megújító kérelem benyújtása során érdemes a Tanúsítvány lejárata előtt legalább 160 nappal az Auditálási Kérelmet benyújtani a KTI Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft részére.

3  A tanúsítvány érvényessége

Az auditálási tanúsítvány érvényességét, és ebből következően az auditálás gyakoriságát 2 évben határozza meg a jogszabályi környezet. Azon vizsgálóállomások számára, ahol a folyamatosság fenntartása az elsődleges szempont, nem származik hátrány abból, ha a jogszabályban meghatározott 60 napnál korábban benyújtja auditálási kérelmét. A folytonos működés és a folyamatos érvényesség során nincs időveszteség. Az Auditálási Tanúsítvány lejárta előtti 160 napnál rövidebb időt hagyó benyújtott kérelem estén azonban előfordulhat, hogy a dokumentum nem készül el, vagy nem kerül kiküldésre a megfelelő időben. Példaként említenénk a postán beragadt Tanúsítványok sorát.

4 A tanúsítvány érvényességének megszűnése

Ha a tanúsítvány érvényét veszti, a hozzá kapcsolt engedély is hatályát veszti, így a kormányhivatal visszavonhatja az engedélyt és felfüggesztheti a vizsgálóállomás működését is. Bekövetkezhet, hogy a nem megfelelő időben benyújtott kérelemhez kapcsolódó auditálási tanúsítvány kiadása később történik, mint az előző érvényességi idejének lejárata. A vizsgálóállomás kizárólag érvényes auditált státusszal működhet, ami egy engedélyezési feltétel. Ennek kezelése az engedélyező hatóság feladata. A KTI a beérkezett audit kérelmeket bírálja el, megfelelőség esetén tanúsítvány állít ki, amely tartalmazza annak érvényességét is.

5 Vizsgálóállomásokhoz kapcsolódó statisztikák

Tapasztalat, hogy a valós vizsgáztatási igény a járműnyilvántartás szerinti cím adatok alapján érdemben nem határozható meg, (pl. az eltérő biztosítási díjak és helyi adók miatt) nem a bejelentett címhez tartozik a tényleges életvitel.

Vizsgálóállomások száma vármegyénként

Vizsgálóállomások száma vármegyénként

 

Egy vizsgálóállomásra jutó lakosok száma vármegyénként

Egy vizsgálóállomásra jutó lakosok száma vármegyénként

 

Az is feltételezhető, hogy a jármű tulajdonosa a munkahelyéhez közeli vizsgálóállomáson vizsgáztatna. A vizsgálóállomásokhoz kapcsolódó statisztikai adatok felvázolását ezért egyrészt a vizsgálóállomások vármegyei elosztását bemutató ábrával, másrészt a vizsgálóállomásokra jutó lakónépesség vármegyénkénti eloszlásával végeztük el. Legnagyobb számban Budapesten és Pest vármegyében találhatók vizsgálóállomások, ugyanakkor egy vizsgálóállomásra jutó lakosok száma Kelet-Magyarországon a legnagyobb.

6 Technológiai idők számítása

Az auditálási tanúsítványon feltüntetett időszükségletek az auditálás időpontjában, a vizsgálóállomáson rendelkezésre álló tárgyi- és személyi feltételek, az ügyviteli és technológiai eljárásrend szerinti műveleti sorrend és eljárásrend alapján, a vizsgálóállomás által megadott adatok figyelembevételével 1 db járműre megállapított átlagos értékek.

A teljes járművizsgáztatási időszükséglete= járműkategória és kiegészítő eljárás (technológia) időszükséglete + adminisztratív (ügyviteli) időszükséglete.

A jármű vizsgálati időszükséglete a vizsgasorra feladástól az érvényesítés befejezéséig terjedő folyamat időigényét jelenti, egy vizsgabiztos és egy szakmai segítő közreműködésével. A rendelkezésre álló közreműködők száma a megállapított időigényt nem befolyásolja. A közreműködők ugyanazon gépjármű vizsgáztatásával töltött időigényei összeadódnak. Az adminisztratív idők rovatai egy-egy értéket – az adott telephelyen érvényes minimális időigényt – tartalmaznak. Az adminisztratív tevékenység két feladatrészre osztott a következők szerint:

 1. a járművizsgálatot megelőző és követő adminisztráció (amely magába foglalhatja pl. a vizsgáztatás megrendelését, számlálást, ügyféltájékoztatást, járműmozgatást, telephelyen belül, stb) az ügyviteli- és technológiai eljárásrendben részletezettek szerint.
 2. A járművizsgálathoz kapcsolódó adminisztráció a HKR szakrendszerben, amely csak KÖKIR jogosultsággal végezhető tevékenység, a kérelmezési adatok rögzítésétől az érvényesítésig tartó folyamat részeként, pl, vizsgasori adminisztráció, adatrögzítés, fotózás, szkennelés, stb.

Az auditálási tanúsítványon a járművizsgálati időszükségleteknél megadott értékek a vizsgabiztos adminisztratív feladatainak ellátását nem veszik figyelembe. Az időigényeket befolyásoló (növelő) tényezők lehetnek pl.

 • nem átmenő vizsgasor,
 • alsó vizsgálat emelőn,
 • alsó vizsgálat megközelítése több, mint a jármű hosszának kétszerese,
 • tolatás szükséges,
 • megfordulás szükséges,
 • feladatvégző által bejárandó távolság több, mint 100 lépés (75 m)

Az auditálási tanúsítvány egyéb megállapítás(ok) rovatában azok az információk kerülnek feltüntetésre, amelyek a tanúsított vizsgálóállomások egyedi tulajdonságait mutatják, és hatással vannak a vizsgáztatási tevékenységre. Ilyen információk lehetnek a vizsgasor kialakítására, a személyi- és tárgyi feltételek sajátosságaira vonatkozó megállapítások:

 • Az auditálás a fentiekből következően nem terjed ki a vizsgálóállomás járművizsgálati kapacitásának megállapítására.
 • A vizsgálati és adminisztrációs időszükségleti adatok önmagukban, közvetlenül nem használhatók fel a vizsgálóállomás napi vizsgáztatási tevékenységének meghatározásához.
 • A vizsgasor több állásában egyszerre több gépjárművet is vizsgázhat több vizsgabiztos, amely idők, egyidejűségüknél fogva nem adhatók össze.
 • A tanúsítványon szereplő adatok és megállapítások, a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokkal együttesen tekintendők érvényesnek.

7  Megújító audit

A megújító audit során benyújtandó kérelem egyszerűsített, kevesebb adatot szükséges szolgáltatni amennyiben nincsenek változások, a személyi, tárgyi, és kialakítás tekintetében. A megújító eljáráshoz tartozó kérelem mérete, és adattartalma is csökkentett. Kizárólag az eltelt időszak teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatokkal került kiegészítésre, az állomás tevékenységéhez kapcsolódó egyes események tekintetében.

Az eljárás egyes lépései az auditáló szerv részéről is kevesebb időt igényelnek, ha nincsenek változtatások, és a kérelem további kiegészítése sem szükséges. Ezzel a kérelmező nagyban segíti az auditáló szerv munkáját. A vizsgálóállomás részéről rendelkezésre áll az előző auditálás tapasztalata, és ismertek az elvárások, a beadandó dokumentumok adatai összeállításra kerültek a korábbi audit során, így jelenleg is rendelkezésére állnak, nem látjuk szükségességét külső segítség igénybevételének.

 

További tudnivalók